STADGAR
för
ÅLANDS POLISFÖRENING r.f.

(Godkända av Justitieministeriet den 24 februari 1937 och ändringarna den 03 maj 2017. Införda i föreningsregistret hos Patent- och Registerstyrelsen under N:r 28.116)
___________
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Ålands Polisförening (FO-nummer 0144685-6) och dess hemort är Mariehamns
stad och dess språk är svenska.

§2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är:
att höja poliskårens arbetskapacitet, bl.a. genom att ordna branschanpassade föredrag, anskaffa och tillhandahålla facklitteratur samt anordna resor till gagn för verksamheten samt genom att ha ett effektivt samarbete med övriga polismän i riket. att genom sammanförande av personer, tillhörande landskapet Ålands poliskår, möjliggöra deras anslutning och medlemskap i Finlands Polisorganisationers Förbund – Suomen Poliisijärjestöjen Liito -r.y. ( nedan SPJL).
att bevaka poliskårens rättigheter och oberoende av partibehörighet verka för att stärka föreningsmedlemmarnas ekonomiska ställning och värde att i eget namn förvärva rättigheter och träffa avtal samt ingå käromål och svaromål
att genomföra fester och liknande nöjestillställningar förnöja medlemmarnas fritid och stärka föreningens ekonomi
underlätta medlemmarnas rekreationsmöjligheter

§3

Sammansättning
Föreningens medlemmar består av anställda inom polisförvaltningen. Medlemmarna ska följa föreningens stadgar, författningar och fattade beslut.
Ett medlemskap söks genom en skriftlig ansökan till föreningens styrelse. Ansökan kan även lämnas elektroniskt. I ansökan ska uppgift om fullständigt namn och födelsedatum framgå. Två avgifter som erlagts enligt $ 4 krävs för ett fullständigt medlemskap. När medlemsavgifterna är erlagda är personen medlem och då förs medlemmen in i medlemsförteckningen.
Tidigare medlemmar som pensionerats eller slutat sin tjänstgöring p.g.a. sjukdom eller liknade behåller sina rättigheter.
Föreningen vänder sig till medlemmar i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

§4
Medlemsavgifter fastställs på årsmötet och erläggs till SPJL och Ålands Polisförening r.f
enligt av årsmötet och SPJL fastställda normer.
Medlemsavgiften dras av arbetsgivaren i samband med löneutbetalning.
lngen återbetalning görs av medlemsavgifter inbetalda till föreningen.
Medlemsavgiften kan vara olika för aktiva i tjänst och pensionerade medlemmar. Likaså kan avsteg avseende medlemsavgift göras vid arbetslöshet eller moderskapsledighet.

§5
Medlem som vill gå ur föreningen, anmäler detta skriftligt till styrelsen. Medlemsavgifter för det år då utträdet görs betalas hela året.
Medlem som inte följer föreningens stadgar eller beslut, eller på annat vis ger anledning därtill, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En prövning av ett sådant beslut kan, efter skriftlig anhållan hos ordförande, ske på ett föreningsmöte. En sådan anhållan ska ha inkommit till ordförande inom två veckor från det att medlemmen tagit del av en eventuell uteslutning.
Föreningsmöte där ärendet sedan behandlas ska ske inom tre månader efter det att anhållan kommit ordförande till handa.


Föreningens årsmöte (föreningsmöte) hålls i slutet av februari månad, på av styrelsen bestämd dag. Övriga möten hålls då styrelsen anser det lämpligt eller då minst 1/10 av röstberättiga medlemmarna önskar detta. I det senare fallet görs en skriftlig ansökan till styrelsen.


Kallelse till föreningens sammanträden sker genom att skicka kallelse till varje medlem till av medlem meddelad e-postadress eller postadress, minst 7 dagar före sammanträdet. Förutom vad som i föreningslagens 23 och 24 §§ bestämmes, ska i möteskallelsen omnämnas de viktigaste frågorna som kommer upp till behandling.
När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Om medlem har rätt att delta i mötet per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel, ska detta nämnas i möteskallelsen. Om yttranderätten är begränsad för medlemmar som deltar i mötet per post eller med något tekniskt hjälpmedel, ska också detta nämnas i möteskallelsen.

Föreningsmöte är beslutfört i närvaro av de medlemmar, vilka sammanträtt eller på annat sätt deltar till följd av behörig kallelse.
Vid val och omröstningar äga envar medlem en röst.
Styrelseledamot deltar inte i val av verksamhetsgranskare eller revisor.
Som beslut gäller den mening, som omfattas av flest antalet närvarande medlemmar.
Val förrättas på medlems begäran med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lottning.
Omröstningar förrättas genom handuppsträckning, och om yrkan framställs med slutna sedlar. Vid lika röstetal vinner det förslag som omfattas av ordföranden.
I det fall att ordföranden icke vill avgöra frågan, bör en ny röstning förrättas med slutna sedlar, varvid lotten avgör om rösterna faller lika. över vid föreningsmötet fattade beslut skall protokoll föras och detta ska justeras och bestyrkas av två närvarande medlemmar.


Vid föreningsmöte ska två protokolljusterare väljas
Vid årsmöte:
1. Föredras styrelsens berättelse över verksamheten under det förflutna året,
2. Föredras revisorns eller verksamhetsgranskarnas berättelse samt yttrande angående ansvarsfrihet för styrelsen,
3. Beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,
4. Behandlas den av styrelsen uppgjorda budgeten för löpande verksamhetsår,
5. Beslutas om föreningsfunktionärernas ersättningar,
6. Beslutas om medlemmarnas inträdes- och medlemsavgifter,
7. förrätta val av föreningsordförande,
8. förrätta val av styrelsemedlemmar,
9. förrätta val av två suppleanter till styrelsen,
10. förrätta val av två verksamhetsgranskare eller en revisor,
11. förrätta val av förtroendemän,
12. förrätta val av kommittéer,
13. behandla övriga av styrelsen förelagda ärenden.
Årsmötet (föreningsmötet) behandlar av medlemmar väckta frågor endast under förutsättning att skriftligt eller muntligt meddelande om frågan gjorts hos styrelsen före mötets början.
Förslag till behandling vid föreningens övriga möten kan av varje medlem framföras till föreningens styrelse eller vid möte och styrelsen ska bereda dem och ge ett eget utlåtande och föredra detta vid följande sammanträde. Om ett ärende är av brådskande natur, kan det genom föreningsmötes beslut upptas till omedelbar behandling och avgörande såvida förfarandet inte är i strid med förenings lagen.

§10
Styrelsen består av ordförande samt fyra () övriga ledamöter och fyra (4) suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör (skattmästare) och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

§11
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger i året och är beslutför då minst hälften av
medlemmarna närvarar. Vid lika röstetal gäller den mening, som omfattas av ordföranden. Över av
styrelsen fattade beslut skall föras protokoll där närvarande ledamöters namn ska framgå.
Protokollet skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren.
Styrelsen kan fatta beslut utan att sammanträda på ett möte genom att samtliga styrelsemedlemmar sammanträder per telefon eller genom att fatta beslut genom att till ordförande avge sin åsikt i fråga genom ett e-post meddelande. Ett ärende ska dock behandlas vid ett vanligt sammanträde om någon av ledamöterna kräver det. Ett protokoll ska föras över de beslut som fattas.

§12
Styrelsen ombesörjer den löpande förvaltningen i föreningen i enlighet med dessa stadgar och i enlighet med föreningslagen.

§13
Föreningens räkenskaper avlutas varje kalenderår och bör vara färdiga för granskning före den 1 februari.
Revisorns eller verksamhetensgranskarnas uppgifter framgår av lag.

§14
Föreningens namn tecknas gemensamt av två personer. Dessa personer skall vara någon av följande teckningsberättigade personer: ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör.

§15
Fråga om ändring av dessa stadgar tas upp till behandling av föreningsmötet på framställning av styrelsen eller enskild medlem. Stadgeändring kan enbart ske efter att två på varandra följande föreningsmöten beslutat om ändringen och med 2/3 röstmajoritet av de deltagande vid mötet.

§16
Vid föreningens upplösning överlåtes hela dess egendom till Ålands landskapsregering som är skyldig att fondera dessa medel i en fond vars syfte är att understöda poliser och andra
anställda inom polisförvaltningen som är anställda av landskapsregeringen i deras
tjänsteutövning och deras rekreationsmöjligheter. Fonden ska förvaltas av en kommitté där
polismän inom landskapet ska vara representerade.